Hội nghị công bố quy chế quản lý, quy hoạch Nông thôn mới

Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện Điện Biên Đông về phê duyệt quy chế quy định quản lý Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông. UBND xã Tìa Dình đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công bố quy chế quản lý, quy hoạch Nông thôn mới.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các cơ quan trạm Y tế, trường học, Thường trục Đảng ủy-HĐND, UBND, các cán bộ công chức, đoàn thể xã, bí thư chi bộ, trưởng bản, đại diện nhân dân.

 

Đồng chí cán bộ Địa chính xã thông qua kế hoạch.

                                                                                                                              Cháng A Giống